maya kisyova

theatre and literature


Leave a comment

27 March World Theatre Day. Safety Pins

Safety Pins

From the directors notes “Safety pins,” October 1, 2010:

“The script is ready. 105 haiku. For the first time I’m working with an author whose text becomes to spectacle. Will the performer feel how the scene accept a poetry? What is the difference between single event and spectacle that play for years? Can will the priesthood actor to tame a vanity? … There is no sense of these issues. Love is defenseless. And this is her strength. My psychophysics will fall in many NEO – three languages; personage which is reborn; frustrations that have to be transformed; multimedia prepared from two real professionals Valentina and Raphail; the music of Petar; screenplay eastern model, someone who plays a doll, and that person is me … This day is celebrated poetry and music . Good point to start. I am theater-receiver-quality new art that will appear with the same title – “Safety pins.” The idea is so strong that I surely will play and unfold the beauty of this show until the end of my life .. . ”

Из режисьорските бележки на “Безопасни игли”, 1 октомври 2010:

“Сценарият е готов. 105 хайку. За пръв път работя с автор, чийто текст влиза в спектакъл. Ще усети ли пърформърът как сцената приема поезията? Каква е разликата между еднократното събитие пред публика и спектакъла, който се играе години? В състояние ли е жречеството на актьора да опитоми суетата?… Няма смисъл от тези въпроси. Любовта е беззащитна. И в това е силата й. Психофизиката ми на актриса ще попадне в много NEO – три езика; персонаж, който се преражда; фрустрации, които трябва да бъдат трансформирани; визия, за която работят още двама яки професионалисти Валя и Рафаил; музиката на Петър; сценарий от категории по източен образец; човек, който играе кукла, и този човек съм аз… В този ден се честват поезията и музиката. Добро съвпадение за начало. Аз съм театърът-приемник-качествено новото изкуство, което ще се появи със същото заглавие “Безопасни игли”. Зарядът е толкова силен, че сигурно ще играя и развивам красотата на този спектакъл до края на живота си…”