maya kisyova

theatre and literature


Leave a comment

Майска утрин / May Morning – video book

50 haiga by Maya Kisyova 2011 – 2019

50 акварел и фото – хайга. Видео книга

© Мая Кисьова

Текстовете са от 2011 – 2019 г. 19 от тях са публикувани в двуезичната ми книга “Майска утрин / May Morning”, ИК “Изток Запад”, С., 2014, с редактиран превод на английски език от Ралица Дечева. 15 хайку са носители на награди и отличия в международни и национални конкурси. Благодаря от сърце на Рафаил Георгиев за 8 уникални снимки от САЩ – весели броколи, славей, лунна пътека в океана и розови облаци; греещите лампи, лебедите във Вълтава и проектът на Леонардо – от Полша; на вилата-руина от Италия. Специално благодаря на мореплавателя Пламен Павлов за дъгата над Ушуайя.

50 watercolor and photo haiga. Video book

© Maya Kisyova

The texts are from 2011 to 2019. 19 have been published in my bilingual book “Майска утрин / May Morning”, Iztok Zapad Publishing haouse, S., 2014, with an English translation by Ralitsa Decheva. . 15 haiku have won awards in international and national competitions. Thanks from the heart of Rafail Georgiev – Rafo for 8 unique pictures from the United States – joyful broccoli, nightingale, moonlit path in the ocean and pink clouds; the glowing lamps, swans in Vltava and Leonardo’s project – from Poland; of villa-ruins from Italy. I especially thank Seaman Plamen Pavlov for the rainbow over Ushuaia.