maya kisyova

theatre and literature

Art Biography

д-р Мая Кисьова (1964) е актриса, режисьор и драматург.

Завършила е българска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (1988) с магистърска теза „Конфликти и герои в комедиите на Станислав Стратиев”.

Завършила е и НАТФИЗ “Кр. Сарафов” (1997 – бакалавърска степен по актьорско майсторство за драматичен театър; 1999 – специализация по режисура за драматичен театър; 2006 – магистърска степен по театрознание с теза „Драматургията на Боян Папазов”).

Доктор по филология (2017) с дисертационен труд „Сценични реализации на българската поезия 1990 – 2010”, защитен в НБУ, Департамент „Нова българистика”.

С над 30 роли в театъра и киното, режисьор на 5 камерни спектакъла, с повече от 50 публикации в наши и международни издания за театър, литература и наука. Участвала е в късометражни и документални филми, в озвучаването на много сериали.

Отличник на Министерство на културата (1989), носител на много национални и международни награди за хайку, сред които II и III награда от Международния “Kusamakura” конкурс  в Япония (2014). Селектирана в ТОП 100 най-креативни автори на хайку в Европа за 2014 г.

Автор е на 13 пиеси. Първата й пиеса „Между ударите”, посветена на писателката Яна Язова, е номинирана в Друмеви театрални празници 2004, публикувана в сборника „13 Фестивални пиеси” и  играна в Чешки център София.

На пиесата й „Милост. Да играеш Ан Секстън”  е присъден Плакет за драматургия в  Националния литературен конкурс  „Димитър Димов” (2016).

Автор на книгите: “39 спирки по пътя” (2003) и “Три луни” (2008) – лирика; “Словесни репетиции” (2008); монографията “Исторически аспекти на релацията Актьор – Драматург” (2009); “еМОрфей. Пет пиеси и един актьорски дневник” (2013); двуезичната “Майска утрин / May Morning” – хайку (2014); „Две пиеси” (със Св. Дичева) (2016); „Виж какво” – роман в кадри (2017).

Нейни творби са превеждани на английски, френски, италиански, унгарски, латвийски, руски и японски езици.

Maya Kisyova (1964) is an actress, director and playwright.

She graduated Bulgarian Philology at the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (1988) with a Master’s thesis “Conflicts and Heroes in the Comedies of Stanislav Stratiev”

She has also graduated from the National Academy of Theater and Film Arts (1997 – Bachelor of Drama Theater Acting; 1999 – specialization in Drama Theater Directing; 2006 – Master’s Degree in Theater Studies with the thesis “Boyan Papazov’s Dramaturgy”).

Doctor of Philology (2017) with dissertation “Scenic Realisations of Bulgarian Poetry 1990 – 2010” at NBU, Department “New Bulgarian Studies”.

With more than 30 roles in theater and cinema, director of 5 chamber performances, with more than 50 publications in our and international magazines for theater, literature and science. She has participated in short and documentary films,  voice over of many series.

Awarded by the Ministry of Culture (1989), winner of many national and international awards for haiku, including the II and III Prize at the International Kusamakura Competition in Japan (2014). Selected TOP 100 Most Creative Haiku Authors in Europe for 2014.

She has written 13 plays. Her first play, Between the bomb attacks, dedicated to the writer Yana Yazova, was nominated in the Shumen’s Theatrical Fest 2004, published in the collection “13 Festival Plays” and played in the Czech Center Sofia.
For her play, “Mercy. To Play Ann Sexton “was awarded a Plaque for Dramaturgy at the National Literary Competition” Dimitar Dimov “(2016).

Author of the books: “39 stops on the road” (2003) and “Three moons” (2008) – poetry; “Verbal Rehearsals” (2008); The monograph “Historical Aspects of the Relationship Actor – Dramaturg” (2009); “eMOrpheus. Five Plays and an Acting Diary” (2013); Bilingual “May Morning” – haiku (2014); “Two plays” (with St. Dicheva) (2016); “See What” – a novel in footages (2017).

Her works are translated into English, French, Italian, Hungarian, Latvian, Russian and Japanese.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s